Zakres oddziaływania płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na wyniki ekonomiczne gospodarstw

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Zakres oddziaływania płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na wyniki ekonomiczne gospodarstw
THE RANGE OF INFLUENCE PAYMENTS FOR THE AREAS WITH DISADVANTAGEOUS MANAGEMENT CONDITIONS ON ECONOMIC RESULT OF FARM
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 68, s. 127-133

Abstract

The equalization payments assigning for the areas with disadvantageous management conditions are supposed to counteract rural areas depopulation and vanishing their rural character. The average amount of that payment in the investigated farms is 1337 zl. The biggest share of ONW (Disadvantageous Management Conditions) payments in farm income was noticed in the smallest farms.