WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ

Peter Bielik, Daniela Hupková

Bielik, Peter; ORCID: 0000-0002-3392-0925
Hupková, Daniela
WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ
The Impact of Globalization on Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 68, s. 135-140

Streszczenie

Artykuł omawia najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce w sektorach rolnym i żywnościowym w wyniku globalizacji. Sektor rolny stanowi główny obszar analiz niniejszego opracowania. Wskazuje ono, że w wyniku procesów globalizacji większość państw na świecie wprowadziła różne formy subsydiowania rolnictwa. W przypadku Unii Europejskiej bez Wspólnej Polityki Rolnej procesy globalizacyjne doprowadziłyby do destrukcyjnych zmian, na które narażone byłyby głównie małe gospodarstwa. Należy jednak zauważyć, że poziom wsparcia rolnictwa w UE obniża się. Ten trend długookresowy spowodowany jest głównie czynnikami rynkowymi