Teorie związane z wartością i wyceną jako podstawa metodyczna podejścia do szacowania wyceny nieruchomości

Nataliya Kruchok

Kruchok, Nataliya
Teorie związane z wartością i wyceną jako podstawa metodyczna podejścia do szacowania wyceny nieruchomości
Theories of value and price as basis of the methodical approaches to the estimation of the real estate
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 78, s. 105-114

Streszczenie

Majątek związany z nieruchomościami pełni istotną rolę w zabezpieczaniu obligacji finansowych: hipoteka jest nierozerwalną cechą funkcjonowania rozwijających się gospodarek. Jeżeli podstawowy warunek zabezpieczenia hipoteki na podstawie oszacowanych obiektów jest spełniony, to wycena nieruchomości została przeprowadzona przy uwzględnieniu podstawowych reguł zapewniających jej bezpieczeństwo. W przedstawionych badaniach została stwierdzona bezpośrednia relacja pomiędzy teoriami dotyczącymi wartości i ceny a podejściem do wyceny nieruchomości. Na podstawie analizy teorii wartości „marginal utility” oraz „demand/supply”, wyjaśniono podejście do szacowania wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu zarówno przychodów, jak i kosztów wyceny). Kombinacja różnych, niełączących się ze sobą teorii nie jest oczywista, a kontrowersyjne jest zagadnienie harmonizacji połączenia efektywności oraz dostępności tego rozwiązania (bazujące na różnych teoriach). Pozwoliło to na ujednolicenie zastosowanych rozważań w celu szerszego zrozumienia istoty badanego procesu oraz samego zjawiska wraz z uwzględnieniem wyróżniającej się kategorii w tej problematyce, jaką jest „cena” oraz „wycena metodą ekspercką”.