Wybrane przesłanki funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce

Mariusz Chądrzyński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybrane przesłanki funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce
The selected circumstances of functioning and the development of small and medium size enterprises in rural areas in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 79, s. 125-135

Abstract

The paper character is reviewed and it’s concerning problems according to premises and possibilities of development small and medium size enterprises. These enterprises are worked in rural areas. In this paper was taught following issues (points): 1)selected premises developing of entrepreneurship in rural areas, 2)possibilities of trend working and developing small and medium size enterprises in agribusiness.