Ocena i rozwój potencjałów konkurencyjności operacyjnej w kontekście globalnym

Yang Liu, Josu Takala

Liu, Yang
Takala, Josu
Ocena i rozwój potencjałów konkurencyjności operacyjnej w kontekście globalnym
Evaluation and development of operational competitiveness potentials in global context
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 15-26

Streszczenie

Celem artykułu jest połączenie dotychczasowych badań nad analizą konkurencyjności globalnej, z uwzględnieniem wpływu światowego kryzysu finansowego, oraz ustalenie jak przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zarządzać kryzysem modyfikując własne strategii produkcyjne oraz przywództwo transformacyjne wraz z poziomem technologii dla poprawy swojej globalnej konkurencyjności operacyjnej oraz przez zastosowanie metodologii dynamicznego podejmowania decyzji Sense&Respond (S&R) dla optymalizacji rozmieszczenia zasobów oraz modyfikacji strategii na potrzeby rozwoju potencjałów konkurencyjności operacyjnej w sposób trwały. Na podstawie wcześniejszych badań przekształcono teoretyczne podejście do modelowania podstawowych czynników, mających wpływ na kształtowanie konkurencyjności operacyjnej, na przykład strategii produkcyjnych oraz przywództwa transformacyjnego wraz z poziomem technologii, na koncepcyjne modele analityczne dla oceny ogólnej konkurencyjności. Badania empiryczne koncentrują się na porównaniu przedsiębiorstw produkcyjnych w Finlandii ze wzorcami w Chinach, Słowacji, Islandii oraz Hiszpanii. Badane przedsiębiorstwa oceniono przy pomocy zaproponowanych modeli analitycznych, a ich wyniki porównano w kontekście globalnym w celu sformułowania wniosku o rozwoju potencjałów konkurencyjności operacyjnej