Sanacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych

Anatoliy Chupis

Chupis, Anatoliy
Sanacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych
Financial rehabilitation of agricultural enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 5-14

Streszczenie

Badanie dotyczyło teoretycznych i metodologicznych zagadnień sanacji finansowej przedsiębiorstw agrarnych, zaproponowano definicję sanacji finansowej z uwzględnieniem ekologicznej składowej, określono kierunki pomocy publicznej na sanację finansową przedsiębiorstw sektora agrarnego, uzasadniono zastosowanie zmodyfikowanego na potrzeby przedsiębiorstw agrarnych matematycznego modelu diagnozy sytuacji finansowej oraz prognozowania bankructwa. Przeprowadzona analiza stanu sektora agrarnego obwodu sumskiego w latach 2005–2009 umożliwiła oszacowanie udziału przedsiębiorstw rolniczych, który w 2005 roku wynosił 43%, a w 2009 roku – 32,4%. Uzasadniono, że terminowa diagnoza oraz prognozowanie, a także przeprowadzenie sanacji finansowej z uwzględnieniem ekologicznej składowej umożliwi przedsiębiorstwu uniknięcie procedury bankructwa oraz zachowanie cyklu gospodarowania.