Zagraniczne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw rolniczych

Mykhaylo Heyenko

Heyenko, Mykhaylo
Zagraniczne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw rolniczych
Foreign investing of agricultural enterprises development
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 53-62

Streszczenie

Zgodnie z postawionym celem oraz podstawowymi zadaniami badawczymi w artykule rozważono pytania inwestycyjnego zabezpieczenia rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Analizie poddano dynamikę inwestowania w przemysł rolno-spożywczy w okresie 1990–2008. Sformułowano wniosek o znaczącym wpływie poziomu zabezpieczenia inwestycyjnego na wyniki działalności produkcyjnej. Badaniu poddano zagadnienie zagranicznego inwestowania w rozwój przemysłu rolno-spożywczego Ukrainy. Stwierdzono, że gospodarka zbożowa jest najbardziej atrakcyjną dla inwestorów zagranicznych. Średnioroczne tempo przyrostu inwestycji zagranicznych w rolnictwie przewyższa tempo przyrostu tych inwestycji w gospodarce ogółem, co wskazuje na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej agrobiznesu. Określono podstawowe modele nabycia praw własności ziemi przez inwestorów zagranicznych na Ukrainie. Sformułowano wniosek, że najbardziej atrakcyjnymi formami wejścia na rynek wewnętrzny przez inwestorów zagranicznych są nabycie prawa własności gruntu oraz dzierżawa gruntu