Rynek kredytowy Ukrainy: wyzwania i perspektywy

Olena Oliynyk

Oliynyk, Olena
Rynek kredytowy Ukrainy: wyzwania i perspektywy
Credit market of Ukraine: challenges and perspectives
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 77-87

Streszczenie

Do podstawowych czynników, które zwiększyły negatywny wpływ globalnego kryzysu finansowego na rynek kredytowy Ukrainy należały nieprzemyślane sposoby pozyskania środków oraz inwestowania w bankach na Ukrainie, dolaryzacja kredytów, wykorzystanie przez banki najczęściej zewnętrznego finansowania (udział zagranicznych kredytów w zobowiązaniach banków stanowił 31%), maksymalne nastawienie banków na kredytowanie osób fizycznych. Rozwój rynku kredytowego Ukrainy wymaga stabilizacji sytuacji monetarnej, wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów, wzrostu klasy średniej, stworzenia możliwości akumulacji długoterminowych zasobów kredytowych, wprowadzenia współczesnych modeli długoterminowego odnawiania zasobów przez mechanizm sekurytyzacji aktywów, ograniczenia udziału kredytów zagrożonych przez mechanizm ich restrukturyzacji.