Kapitał pracujący w przedsiębiorstwie w czasie kryzysu

Anna Rosa, Wojciech Rosa

Rosa, Anna
Rosa, Wojciech
Kapitał pracujący w przedsiębiorstwie w czasie kryzysu
The purpose of working capital and the nature of working capital cycle in company on crises time
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 81, s. 89-96

Streszczenie

Kapitał obrotowy stanowi w firmie bufor bezpieczeństwa, który ułatwia zachowanie płynności finansowej. Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności finansowej, a zbyt wysoki może być przyczyną powstawania nieuzasadnionych, dodatkowych kosztów pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo. Aby zarządzanie kapitałem pracującym było efektywne finansowo, powinno zawsze rozpoczynać się od analizy cyklu obiegu gotówki w firmie. W artykule przedstawiono istotę kapitału pracującego oraz cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie. Ponadto scharakteryzowano czynniki, które mają zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na kapitał pracujący w firmie, również w czasie kryzysu.