Kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających

Agnieszka Kot-Zacharuk

Kot-Zacharuk, Agnieszka
Kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających
Directions of development of polish cooperative banking in opinions manager
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 113-126

Streszczenie

W opracowaniu określono kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej w opiniach zarządzających bankami spółdzielczymi. Badaniami objęto banki spółdzielcze należące do Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. (MR Bank S.A.). Wyniki badań przedstawiają poglądy prezesów banków spółdzielczych na koniec 2009 r. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu w 40 bankach spółdzielczych, w których zarządzający wyrazili zgodę. Opinie pogrupowano według kryterium uczestnictwa lub nie w konsolidacji oraz kryterium wartości kapitału własnego. Do grupowania banków wykorzystano metodę kwartyli. Banki uporządkowano według kryterium wartości kapitału własnego na trzy grupy: I grupa (25%) to podmioty o najniższym kapitale własnym, II grupa (50%) – środkowy kwartyl odpowiadający przeciętnej wartości kapitału własnego i III grupa (25%) – banki spółdzielcze o najwyższym kapitale własnym.

Abstract

The paper presents the opinions of managers of cooperative banks on the directions of development of Polish cooperative banking and banks association surveyed MR Bank S.A. Tests using a questionnaire interview were conducted in 2009 in 40 locations. Products and services offered by banks are adapted to local socio-economic as well as to the expectations of potential customers. The part of companies surveyed increased the share of credits. Nextly, the key factor was friendly and professional service. It is necessary to employ highly qualified staff and maintain a continuous retraining. Activity conducted by the affiliated cooperative banks is important for the development of Polish cooperative banking.