Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie
Asymmetric information as a cause of credit constraints in agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 127-140

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie mechanizmów wpływu asymetrii informacji na powstawanie ograniczeń kredytowych w rolnictwie zarówno o charakterze zewnętrznym (ograniczenia podażowe), jak i wewnętrznym (ograniczenia popytowe). W opracowaniu wykorzystano literaturę dotyczącą teoretycznych aspektów asymetrii informacji oraz ograniczeń kredytowych w rolnictwie. Ponadto skorzystano także z wyników badań empirycznych, prowadzonych przez autora w Polsce południowo-wschodniej na losowo wybranych próbach gospodarstw rolnych oraz banków działających w sferze finansowania wsi i rolnictwa. Badania gospodarstw rolnych prowadzono w latach 2007–2008 w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu objęto 736 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha UR, które uzyskują dopłaty bezpośrednie. Z kolei badania ankietowe banków zrealizowano w 2009 roku, obejmowały one 62 jednostki (banki spółdzielcze i oddziały operacyjne banków komercyjnych), które prowadzą działalność operacyjną na obszarach wiejskich i miejsko wiejskich (zakres przestrzenny był analogiczny jak w badaniach gospodarstw rolnych)

Abstract

The aim of this paper is to determine the impact of asymmetric information on creating credit constraints in agriculture. In this study used the results of empirical research farms and banks conducted in 2007–2009 in south-eastern Poland. The investigation showed that asymmetric information affects directly and indirectly (as a source of increased transaction costs, collateral requirements for agricultural loans, etc.) on the formation of credit constraints in agriculture. The problems associated with asymmetric information for farmers constitute an obstacle or barrier to access to credit, and increase the risk for banks lending to agriculture and constitute a premise for the rationing of agricultural loans