Rozwój kapitału ludzkiego oraz wiedzy w relacji do produktywności

Marko Kesti
University of Lapland, Rovaniemi, Finland
Kesti, Marko (University of Lapland, Rovaniemi, Finland)
Rozwój kapitału ludzkiego oraz wiedzy w relacji do produktywności
Human capital and knowledge development connection to productivity
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 27-40

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania produktywnością kapitału ludzkiego oraz rozwoju działalności gospodarczej. Postawiono przypuszczenie, iż operacyjna pojemność działalności gospodarczej pochodzi z efektywnie wykorzystywanego czasu pracy. Badania empiryczne wspiera konkluzja, iż efektywny rozwój organizacji poprawia kompetencje pracowników, przyczyniając się tym samym do wzrostu produktywności kapitału ludzkiego w organizacji. Poprawnie i efektywnie przeprowadzony rozwój organizacji powinien kreować optymalne i innowacyjne miejsce pracy, które pozwoli na zwiększenie udziału efektywnie wykorzystanego czasu pracy w czasie pracy ogółem. Wynika to z optymalnego podejścia do innowacyjnego miejsca pracy, które podnosi jednocześnie kompetencje pracowników oraz usprawnia prowadzoną działalność. W artykule udowodniono wiarygodne teoretyczne wytłumaczenie powiązania źródeł kapitału ludzkiego w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. Naukowa wartość przedstawionych badań jest ważna z uwagi na objaśnienie zjawiska tworzenia wartości w odniesieniu do rozwoju działalności gospodarczej. Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach dysertacji, która będzie opublikowana w 2012 roku przez Marko Kesti.