Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie

Jerzy Kitowski

Kitowski, Jerzy
Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie
Methodological aspects of measuring the cash conversion cycle in the enterprise
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 41-58

Streszczenie

W krajowej literaturze przedmiotu obserwujemy paradoksalne zjawisko, o ile bowiem panuje zgodność co do interpretacji cyklu konwersji gotówki, stanowiącego różnicę między cyklem operacyjnym i wskaźnikiem spłaty zobowiązań, to sposoby obliczania tego cyklu budzą liczne kontrowersje. W artykule podjęto próbę omówienia metodycznych aspektów konstrukcji oraz wiarygodności diagnostycznej wyznaczników cyklu konwersji gotówki, to jest wskaźników rotacji zapasów, cyklu realizacji należności oraz spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Zaprezentowano także zróżnicowane sposoby pomiaru tych wskaźników w wybranych bankowych metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium ich zróżnicowania branżowego. Krytycznie oceniono przypadki występowania w krajowej literaturze przedmiotu błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i uproszczeń metodycznych występujących w prezentacji założeń konstrukcji (a nawet przykładów ich praktycznego zastosowania) rozpatrywanych wskaźników sprawności gospodarowania. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi, wykorzystując sprawozdanie finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica za 2010 rok.

Abstract

This article attempts to discuss the methodological aspects of design and diagnostic reliability of the cash conversion cycle indicators, i.e. inventory turnover ratios, the cycle of debt and short-term liability repayments. It also presents different ways of measuring these indicators in selected banking methods for assessing the financial standing of enterprises, with particular emphasis on the criterion of their branch differences. It evaluates critically some cases, found in the national reference books, of factual errors, term inconsistencies, and methodological simplifi cations occurring in presentation of design assumptions (and even examples of their practical application) for performance management indicators. Theoretical considerations are illustrated by empirical examples, using the financial statements of Firma Oponiarska Dębica (Tyre Manufacturing Company – Dębica) for 2010.