Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce

Ireneusz Skłodowski

Skłodowski, Ireneusz
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce
The financial situation of companies in the gambling market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 88, s. 97-112

Streszczenie

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku hazardu w Polsce znajdują się w stanie ciągłych zmian własnościowych i strukturalnych. Jest to podyktowane zarówno specyfiką tego rynku, jak również ogólnymi uwarunkowaniami gospodarki opartej na zasadach wolnorynkowych. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych w Polsce dozwolone było wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Mechanizmy rynkowe wymuszają na wszystkich podmiotach dysponowanie majątkiem w sposób możliwie najbardziej racjonalny w celu poprawy efektywności ekonomicznej gospodarowania i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiego działania był systematyczny rozwój rynku hazardu, co przekładało się również na wzrost wpływów do budżetu państwa z podatków od gier oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2005–2007 zaobserwowano wpływ czynników mikroekonomicznych na kształtowanie tego rynku. Nie byłoby możliwe osiąganie efektów makroekonomicznych bez uzyskiwania efektywności mikroekonomicznej przez samodzielnie gospodarujące podmioty, poddawane jedynie pośredniemu sterowaniu ze strony państwa [Walczak 2007, s. 28].

Abstract

The article presents the financial position of enterprises operating in the gambling market in Poland. In particular, drew attention to the situation over and property-market equity, representing gaming operators covered by the monopoly of the state and market high and low hazard. The study period covered the years 2005–2007. Conduct gambling activities in Poland during this period was permitted only on the terms specified in the Act on games and mutual wagering. The greatest interest among potential entrepreneurs enjoyed the gaming industry with low prizes