Providing for Accounting to Manage Risks in Capital Turnover

Tatyana Kaminska
Chair of Accounting and Audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kaminska, Tatyana (Chair of Accounting and Audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Providing for Accounting to Manage Risks in Capital Turnover
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem obrotu kapitału
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 63-75

Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z dostarczaniem informacji przez rachunkowość w celu zarządzaniu ryzykiem obrotu kapitału. Ponadto analizie poddano ryzyko w ocenie danych rachunkowych. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację obowiązkowych rezerw w przedsiębiorstwach ukraińskich i innych. W badaniach podkreślono również rolę problemu kreacji i wykorzystania rezerw obowiązkowych. Przedstawiono ponadto główne komponenty systemu rezerw, mające wpływ na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz na stosowanie głównych zasad rachunkowości. Celem artykuły jest objaśnienie dotychczasowych warunków stosowania rekomendacji w praktyce rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw rolniczych.