Problems of Management Risk at Financial Institutions in Context of the Financial Crisis

Maria Niewiadoma
Department of Theory of Accounting and Financial Analysis, Wroclaw University of Economics
Niewiadoma, Maria (Department of Theory of Accounting and Financial Analysis, Wroclaw University of Economics)
Problems of Management Risk at Financial Institutions in Context of the Financial Crisis
Problemy zarządzania ryzykiem w bankach w warunkach kryzysu finansowego
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 96, s. 77-87

Streszczenie

Zarządzanie ryzykiem jest ważną dziedziną w każdej firmie. Szczególnej uwadze poddano w niniejszym opracowaniu elementy związane z zarządzaniem ryzyka w bankach w warunkach kryzysu finansowego. Omówiono elementy tworzące proces zarządzania ryzykiem, etapy identyfikacji ryzyka oraz bariery stojące na przeszkodzie minimalizacji ryzyka w instytucjach finansowych. Zwrócono uwagę na istotną rolę specjalistów zatrudnionych dla pomiaru, wykrywania i eliminacji ryzyka (CFO, RMO, CRO). Celem artykułu jest badanie stanu istniejącego oraz wydanie opinii w zakresie kierunków doskonalenia konkretnych czynników związanych z kwestią zarządzania ryzykiem w bankach. Opracowanie oparto na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu z lat 2002–2012 oraz na wynikach przeprowadzonej ankiety własnej w bankach komercyjnych w 2012 r. Wykorzystano następujące metody badawcze: dedukcji, obserwacji, wywiadu i analizy opisowej.