Fuzje i przejęcia w niemieckim sektorze bankowym w latach 1997–2012

Anna Dąbkowska
Katedra Bankowości i Finansów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dąbkowska, Anna (Katedra Bankowości i Finansów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Fuzje i przejęcia w niemieckim sektorze bankowym w latach 1997–2012
Mergers and acquisitions in German banking sector in 1997–2012
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 155-165

Słowa kluczowe

fuzje i przejęcia niemiecki rynek bankowy procesy konsolidacyjne

Key words

mergers and acquisitions German banking sector consolidation processes

Streszczenie

Postępujące procesy globalizacyjne oraz liberalizacja rynku usług bankowych skłania banki na całym świecie do procesów koncentracji kapitału. Akwizycje innych instytucji finansowych poprzez starannie przeprowadzone fuzje i przejęcia prowadzą do wzrostu skali działania oraz do wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Celem artykułu jest przedstawienie procesów fuzji i przejęć na niemieckim rynku bankowym z zaznaczeniem, że owe transakcje dokonują się jedynie w obrębie poszczególnych podsektorów tego systemu bankowego. W analizie uwzględniono procesy konsolidacyjne wszystkich podsektorów niemieckiego rynku bankowego oraz opisano największe fuzje i przejęcia od czasów kryzysu finansowego.

Abstract

Deepening globalisation and liberalisation on the market of banking services make banks worldwide concentrate their capitals. Carefully planned mergers and acquisitions within financial sector are supposed to rise the scale of the businesses and increase their values. This paper is aimed at presenting mergers and acquisitions in German banking sector, focusing only on transactions within particular sub-sectors of German banking system. The analysis covered consolidation processes of all sub-sectors of German banking sector. The most important mergers and acquisitions observed since the financial crisis were presented.