Wybrane elementy polityki kredytu handlowego a wielkość spółdzielni mleczarskich

Teresa Domańska
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Domańska, Teresa; ORCID: 0000-0003-0162-036X (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybrane elementy polityki kredytu handlowego a wielkość spółdzielni mleczarskich
Selected elements of the policy of trade credit and the size of dairy cooperatives
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 179-189

Słowa kluczowe

spółdzielnia mleczarska kredyt handlowy pozycja kredytowa

Key words

dairy cooperatives trade credit credit position

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności między wielkością spółdzielni mleczarskich a wybranymi elementami polityki kredytu handlowego. Badaniami objęto 60 spółdzielni mleczarskich, które w 2010 roku sporządziły oraz ogłosiły sprawozdanie finansowe w Monitorze Spółdzielczym B. Próba badawcza została podzielona na kwartyle według kryterium rosnącej wartości aktywów ogółem. Wartość aktywów ogółem spółdzielni mleczarskich istotnie wpływała na wybrane elementy polityki kredytu handlowego. Zarządzający małymi spółdzielniami mleczarskimi przyjmowali pozycję biorcy kredytu handlowego w celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności. Natomiast w spółdzielniach dużych i bardzo dużych zarządzający częściej przyjmowali pozycję dawcy kredytu, przy jednoczesnym wydłużaniu terminu inkasa należności. Zarządzający największymi spółdzielniami mleczarskimi stosują bardziej liberalną politykę kredytu handlowego w stosunku do spółdzielni małych.

Abstract

The paper presents the results of research referring to dependency between the size of dairy cooperatives and certain aspects of trade credit policy. The study involved 60 dairy cooperatives which had prepared and announced financial report in section B of the Cooperative Supervision in 2010. The research sample was divided into quartiles in order of the increasing value of total assets. The value of total assets of the dairy cooperatives had an impact on the elements of trade credit policy. The managers of smaller dairy cooperatives took the position of a trade loan recipient in order to obtain additional sources for financing current operations. At the same time the managers of large and extra large diary cooperatives took the position of a trade loan recipient more willingly when the extension of the period of receivables collection was offered to them. This situation indicates that the managers of the largest dairy cooperatives use more liberal policy of trade credit than the supervisors of smaller dairy cooperatives.