Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

Ryszard Kata
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce
Processes of integration and consolidation of the cooperative banking sector in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 19-32

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze konsolidacja w sektorze bankowym integracja sektora bankowego

Key words

cooperative banks consolidation in the banking sector the integration of the banking sector

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy procesów konsolidacyjnych i integracyjnych w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce w latach 1993–2013. Określono także przesłanki determinujące konieczność dalszych przekształceń sektora oraz rolę, jaką w kształtowaniu nowego modelu organizacyjnego i biznesowego bankowości spółdzielczej w Polsce mogą odegrać procesy konsolidacji i integracji.

Abstract

The study identified the processes of consolidation and integration in the cooperative banking sector in Poland in 1993–2013. The conditions that determine the necessity of further transformation the sector were presented, as well as the role of consolidation and integration processes in the formation of a new organizational and business model of cooperative banking sector in Poland.