Analiza ekonomiczna uprawy sorgo ziarnowego w zależności od technologii zbioru

Józef Sowiński1, Łukasz Kuta2
1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2 Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sowiński, Józef (Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Kuta, Łukasz (Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Analiza ekonomiczna uprawy sorgo ziarnowego w zależności od technologii zbioru
Economic analysis of grain sorghum cultivation depending on harvesting methods
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 191-203

Słowa kluczowe

sorgo koszty uprawy przychody metody zbioru

Key words

sorghum production cost income harvest methods

Streszczenie

W latach 2010–2012 przeprowadzono badania mające na celu ekonomiczną analizę różnych sposobów zbioru sorga ziarnowego. Oszacowano całkowite nakłady pieniężne na uprawę sorga w powiązaniu z uzyskanym plonem i jego wartością. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono kalkulację opłacalności jego uprawy w warunkach Polski. Opracowanie statystyczne uwzględniające analizę kosztów zastosowanych metod zbioru wraz z kosztami dosuszania wskazało na nawożenie jako jeden z głównych nakładów w strukturze kosztów. Szczegółowa analiza ekonomiczna wykazała, że sorgo jest konkurencyjną rośliną wobec kukurydzy. Prawidłowa interpretacja wyniku finansowego wpłynie na proces planowania i uprawy sorga w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego.

Abstract

Economic analysis of harvest methods of grain sorghum (grain variety 251) was the main purpose of this study. For this analysis, the total direct costs per 1 ha of sorghum crops with the conjunction of the yield obtained in Polish conditions and calculation of the profitability of sorghum grain production were estimated. Statistical analysis taking into account the cost of sorghum harvesting methods including drying costs indicated fertilization as one of the main costs. An economic analysis showed that sorghum is competitive to corn. Correct interpretation of the financial result will affect the process of planning of cultivation sorghum on farm level.