Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej

Dorota Kmieć
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Kmieć, Dorota; ORCID: 0000-0002-5746-9841 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej
Use of the logit model for analyzing factors influencing unemployment among rural populations
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 33-42

Słowa kluczowe

bezrobocie na wsi ludność wiejska determinanty bezrobocia kwalifikacje zawodowe model logitowy

Key words

unemployment in rural areas rural populations determinants of unemployment professional qualifications logit model

Streszczenie

W pracy podjęto próbę określenia przyczyn bezrobocia wśród ludności wiejskiej. W celu określenia wielkości wpływu czynników objaśniających sytuację badanych na rynku pracy zastosowano model logitowy. Oprócz cech społeczno- demograficznych jako potencjalne predykatory rozważono: posiadanie gospodarstwa rolnego, doświadczenie zawodowe, dochód w gospodarstwie domowym, podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez dokształcanie się, posiadane kompetencje.

Abstract

The paper attempts to identify the causes of unemployment among the rural population. Logit model was used to determine the size of the impact of explanatory factors examined the situation in the labor market. The following potential predictors were considered: socio-demographic characteristics and household income, improving one’s skills through training and personal competencies.