Bezpieczny i stabilny system bankowo-finansowy jako podstawa rozwoju gospodarki i społeczeństwa

Stanisław Flejterski1, Magdalena Zioło2
1, 2 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet w Szczecinie
Flejterski, Stanisław (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet w Szczecinie)
Zioło, Magdalena; ORCID: 0000-0003-4136-046X (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet w Szczecinie)
Bezpieczny i stabilny system bankowo-finansowy jako podstawa rozwoju gospodarki i społeczeństwa
A safe and stable banking and financial system as the basis for the development of the economy and society
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 43-51

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo stabilność system bankowo-finansowy Europejska Unia Bankowa

Key words

safety stability banking and financial system European Banking Union

Streszczenie

W artykule zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowego i finansowego w Unii Europejskiej po kryzysie 2008+. Celem opracowania było przedstawienie głównych czynników determinujących ryzyko w sektorze bankowo-finansowym oraz zwrócono uwagę na sposoby jego minimalizowania. W szczególności wskazano na kierunki ewolucji instytucji bankowo- finansowych oraz przybliżono mechanizmy i instrumenty wzmacniające nadzór nad sektorem bankowo-finansowym w UE po kryzysie 2008+.

Abstract

The paper focuses on the problem of the banking and financial system’s safety and stability in the European Union after the financial crisis of 2008. The concept is divided into three parts: the theoretical background, methods, and findings. The theoretical section presents a literature review, the main thesis, and the goals of the study. Conventional wisdom is discussed and the major assumptions, tools, and legal regulations are presented.