Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej

Janusz Majewski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Majewski, Janusz; ORCID: 0000-0002-2221-462X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej
The financial support of Polish beekeeping by European Union’s funds
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 67-79

Słowa kluczowe

Polska pszczelarstwo wsparcie zróżnicowanie regionalne

Key words

Poland beekeeping support regional differentiation

Streszczenie

Pszczelarstwo stanowi ważny element rolnictwa. Celem pracy było określenie wielkości i struktury wsparcia pszczelarstwa po akcesji Polski do UE. Zaprezentowano wielkość i warunki wsparcia pszczelarstwa w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich. Liczba wniosków o pomoc oraz wartość pomocy w ramach tego mechanizmu w latach 2005–2012 wzrosła. Wielkość wsparcia pszczelarstwa była zróżnicowana regionalnie. Najwyższe wsparcie występowało w województwach lubelskim, wielkopolskim i pomorskim, najniższe zaś w podlaskim. Zasadne jest kontynuowanie działań wspierających ten sektor rolnictwa ze względu na jego wagę dla produkcji roślinnej i środowiska naturalnego.

Abstract

Beekeeping is an important part of agriculture. The aim of the study was to determine the volume and structure of support for beekeeping after Polish accession to the EU. The volume and conditions of apiculture support under the mechanism of the CAP Support bee products market were presented. The number of applications for assistance and the amount of aid under this mechanism increased in 2005–2012. The amount of support for beekeeping differed by regions. The highest support was observed in the regions of Lublin, Wielkopolska and Pomerania and the lowest was in Podlasie. It is reasonable to continue actions in support of the agricultural sector, due to its importance for plant production and the environment.