Koncepcja modelu „rachunek kosztów działań w uczelni wyższej”

Edyta Piątek1, Ilona Dziedzic-Jagodzka2
1, 2 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Piątek, Edyta (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Dziedzic-Jagodzka, Ilona (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Koncepcja modelu „rachunek kosztów działań w uczelni wyższej”
Concept of a model „activity based costing in higher education institutions”
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 110, s. 97-119

Słowa kluczowe

rachunek kosztów działań kalkulacja kosztów sektor publiczny

Key words

activity based costing calculation of cost public sector

Streszczenie

W związku z pojawieniem się kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych zastosowanie elementów rachunkowości zarządczej staje się rzeczą konieczną. Szczególnie wykorzystanie rachunku kosztów działań umożliwia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Uczelnie wyższe jako jednostki sektora finansów publicznych zmuszone zostały do wprowadzenia założeń rachunku kosztów działań i w konsekwencji zidentyfikowania: zadań i działań statutowych i cząstkowych, nośników działań i nośników zasobów. Mimo przygotowania teoretycznego, wdrożenie rachunku rodzi problemy techniczne i organizacyjne w uczelniach, a dane uzyskane w poszczególnych uczelniach nie przystają do siebie (są nieporównywalne).

Abstract

As a result of introducing internal control of the public finances, it is necessary to introduce the elements of management accounting in public entities. In particular, the use of activity based costing enables the realization of goals and objectives in a manner consistent with the law, effective, efficient and on time. Higher education institutions as public sector entities were obliged to introduce activity based costing assumptions and in consequences to identify statutory and partial tasks and activities, media activities and media resources. Despite theoretical preparation, implementation of management accounting raises technical and organizational problems in the universities. Moreover, the data obtained in individual institutions are not comparable.