Polscy konsumenci wobec globalizacji konsumpcji

Katarzyna Włodarczyk
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Włodarczyk, Katarzyna (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński)
Polscy konsumenci wobec globalizacji konsumpcji
Polish consumers vs. globalisation of consumption
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 111, s. 177-191

Słowa kluczowe

zachowania konsumentów globalizacja konsumpcji polskie społeczeństwo

Key words

consumer behaviour consumption globalisation Polish society

Streszczenie

Przedsiębiorstwa, które chcą zyskać odbiorców swoich produktów we współczesnym świecie, powinny przygotowywać globalne strategie marketingowe. Wynika to z faktu, że w dobie globalizacji konsumenci mają ułatwiony kontakt między sobą dzięki narzędziom multimedialnym (w tym głównie dzięki Internetowi), co prowadzi do przenikania się kultur, a tym samym wzorców i zachowań konsumpcyjnych. Konsumenci dokonujący podobnych zakupów tworzą grupy skupione wokół wspólnych interesów, doświadczeń i potrzeb. Wymiana doświadczeń między konsumentami przyczynia się do upowszechniania zwyczajów nabywczych, wypierania z rynku tych produktów, które nie spełniły oczekiwań. Tym samym konsument zaczyna oddziaływać na funkcjonowanie producenta. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak polski konsument ocenia globalizację konsumpcji w perspektywie czasu. W artykule podjęto rozważania teoretyczne na podstawie literatury przedmiotu oraz wykorzystano dane pochodzące z badań własnych autorki, raportów CBOS, ankiet WVS i EVS, raportów Instytutu Globalizacji i Eurobarometru. Przedstawione wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci różnie odnosili się do procesu globalizacji w perspektywie kilku lat, a ich poglądy dotyczące globalizacji i globalizacji konsumpcji na pewno będą nadal ewoluowały.

Abstract

In modern times, firms that want to attract new clients and encourage them to buy their products should design global marketing strategies. This stems from the fact that in the era of globalisation consumers communicate with one another easily thanks to multi-media devices (mainly via the Internet), which enables particular cultures (and hence consumer patterns and behaviours) to interpenetrate. Consumers making similar buying choices form groups that share interests, experiences and needs. Since they exchange their experiences and reveal their buying habits, products that do not meet their expectations are pushed from the market. In this way, consumers have influence on the functioning of producers. The article is aimed at stating: how do Polish consumers evaluate globalisation of consumption in the prospect of time? The paper includes a theoretical deliberation based on the literature on the subject as well as data derived from the author’s own research and from reports published by Public Opinion Research Centre (CBOS), WVS and EVS surveys, the Globalisation Institute and Eurobarometer. Polish consumers’ opinions concerning globalisation were changing in period 2005–2015. Consequently, it is expected that the opinions about globalisation of consumption will be still evolving in Polish society.