Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenie kadry zarządzającej

Mateusz Folwarski
Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Folwarski, Mateusz (Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Wpływ fuzji i przejęć banków w Polsce na wynagrodzenie kadry zarządzającej
The impact of mergers and acquisitions of banks in Poland on the remuneration of the managers
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 111, s. 33-41

Słowa kluczowe

bank kadra zarządzająca fuzje i przejęcia wynagrodzenia

Key words

bank managers compensation mergers and acquisitions

Streszczenie

Wynagrodzenia kadr zarządzających w instytucjach finansowych w czasie kryzysu finansowego 2007–2009 podlegały szczególnej krytyce. Wysoki ich poziom często nie zależał od sytuacji ekonomicznej danego banku. Dokonano próby oceny kształtowania się poziomu wynagrodzeń w polskich bankach w latach 2004–2013. Szczególną uwagę zwrócono na moment fuzji/przejęcia instytucji finansowej w analizowanym okresie. Analizie poddane zostały roczne całkowite wynagrodzenia kadry zarządzającej daną instytucją finansową oraz roczne, całkowite wynagrodzenia prezesów zarządzających bankiem. W szczególny sposób zauważany jest wzrost wynagrodzenia w banku PEKAO S.A. oraz BPH S.A. po przejęciu części banku BPH S.A. przez włoskiego inwestora strategicznego banku PEKAO S.A.

Abstract

Remuneration of managers in financial institutions during the financial crisis 2007–2009 was subject to strong criticism. High wages often did not depend on the economic situation of the banks. This paper analyses the level of wages in Polish banks in years 2004–2013. Particular attention was paid to the moment of the merger/acquisition of a financial institution. Annual total remuneration of management of the financial institutions were analysed, as well as annual total remuneration of the presidents of the banks. It was revealed that the wages have risen significantly, particularly in banks PEKAO S.A. and BPH S.A. after taking over part of BPH S.A. by a strategic Italian investor of the bank PEKAO S.A.