Konsumencka percepcja nowych technologii stosowanych w produkcji żywności

Marzena Jeżewska-Zychowicz1, Maria Królak2
1, 2 Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jeżewska-Zychowicz, Marzena (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Królak, Maria (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Konsumencka percepcja nowych technologii stosowanych w produkcji żywności
Consumer perception of novel food technologies
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 111, s. 71-80

Słowa kluczowe

konsument metody produkcji żywności Food Technology Neophobia Scale

Key words

consumer food technology Food Technology Neophobia Scale

Streszczenie

Celem badania było poznanie postaw konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności, które mierzono za pomocą skali Food Technology Neophobia Scale. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2013 roku w ogólnopolskiej grupie 1000 konsumentów. Do analizy danych zastosowano analizę częstości, tabele krzyżowe oraz analizę czynnikową. Do stwierdzenia różnic istotnych statystycznie między zmiennymi wykorzystano test Chi2, przy poziomie istotności p < 0,05. Wykazano neutralny lub raczej negatywny stosunek do nowych technologii stosowanych w produkcji żywności. Bardziej pozytywne postawy były reprezentowane przez kobiety i osoby w wieku 26–35 lat, natomiast bardziej negatywne przez mężczyzn, osoby starsze oraz osoby z niższym wykształceniem. Eksponowanie informacji o zastosowanej metodzie produkcji w przypadku osób z negatywną, także z neutralną postawą wobec stosowanych technologii może być barierą w nabywaniu produktów żywnościowych, co wskazuje na ostrożne wykorzystywanie tej informacji w komunikatach marketingowych lub prowadzenie edukacji konsumenckiej w tym zakresie.

Abstract

The aim of the study was to investigate consumers’ attitudes to novel technologies used in food production. They were measured using a scale of Food Technology Neophobia Scale. The survey was conducted in 2013 in a nationwide group of 1000 consumers. For data analysis the frequency analysis, cross tables and factor analysis were used. To determine statistically significant differences between the variables, Chi-square test was used at p < 0.05. It revealed neutral or even negative consumers’ attitude to novel technologies used in food production. More positive attitudes were represented by women and those aged 26–35, while more negative ones by men, the elderly and people with lower levels of education. It can be concluded that exposing information about the method of food production can be a barrier to purchasing food products within people with negative or even neutral attitudes towards novel technologies. A monitored use of this information in marketing communications and/or conducting consumer education in this area is needed.