Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów?

Monika Nalewajek
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nalewajek, Monika (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Czy rozwój e-commerce wymaga zmiany myślenia o opakowaniu produktów?
Does e-commerce require changing approach toward packaging?
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 112, s. 101-110

Słowa kluczowe

e-opakowanie e-handel handel elektroniczny opakowanie

Key words

e-package e-commerce package

Streszczenie

W artykule zweryfikowano i przedstawiono zmiany w handlu, jakie dokonują się w ciągu ostatnich kilku lat. Zaprezentowano także kierunki tendencji rozwojowych, których w ciągu 2–3 lat prawdopodobnie będziemy świadkami. Zebrane dane pokazują na znaczący rozwój e-handlu, a także na rosnące zainteresowanie związane z zakupami online w segmencie produktów FMCG (również przez tablety i smartfony). Zmiany te skłaniają do zastanowienia się, jakie konsekwencje dla znanych już naukowcom i badaczom relacji między opakowaniem a decyzjami zakupowymi będzie miał dalszy rozwój handlu internetowego. Autorka zaprezentowała koncepcję e-opakowania, która to jak dotychczas nie została wykorzystana w nurcie naukowym i, będąc stosunkowo nową, nie doczekała się jeszcze badań naukowych, które z pewnością warto by było przeprowadzić.

Abstract

This paper presents changes in trade which have been taking place over the past few years. The author presented directions of development that we will probably experience within 2–3 years. The data shows significant development of e-commerce, as well as growing interest in online purchasing in the segment of FMCG products (also via tablets and smartphones). These changes induce to think what will be the consequences of further development of e-commerce for already well-known relationships between product packaging and consumers’ purchasing decisions. The author presented the concept of e-packaging, which has not been used so far in the scientific mainstream. Since it is a relatively new issue, it has not been explored yet. Nevertheless, it is certainly worth to carry out research on.