Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej

Ryszard Kata
Katedra Finansów, Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Katedra Finansów, Uniwersytet Rzeszowski)
Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej
Decisions of individual entrepreneurs in the aspect of tax optimization
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 112, s. 47-62

Słowa kluczowe

optymalizacja podatkowa ryzyko podatkowe przedsiębiorcy

Key words

tax optimization tax risk entrepreneurs

Streszczenie

W opracowaniu opisano istotę i formy optymalizacji podatkowej w podmiotach gospodarczych osób fizycznych. Określono uwarunkowania decyzji przedsiębiorców indywidualnych w zakresie stosowania optymalizacji podatkowej oraz dokonano oceny skali stosowania różnych form preferencji podatkowych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Abstract

The study describes the essence and form of tax optimization in economic entities of individuals. In the paper, the reasons for making certain decisions by individual entrepreneurs on the use of tax optimization were examined. The scale of the use of various forms of tax preferences by micro and small enterprises was analysed.