Wewnątrzregionalne zróżnicowanie płac w Polsce

Piotr Adamczyk
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adamczyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-5256-7039 (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wewnątrzregionalne zróżnicowanie płac w Polsce
Intraregional diversity of wages in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 112, s. 5-14

Słowa kluczowe

płaca zróżnicowanie region konwergencja

Key words

wage diversity region convergence

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane teoretyczne aspekty występowania nierówności płacowych w wymiarze przestrzennym oraz wyniki analizy porównawczej stopnia zróżnicowania płac w poszczególnych województwach. Badanie przeprowadzono na poziomie powiatów (NUTS-4). Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2004–2014. Stwierdzono, że w 7 województwach centralnej i zachodniej Polski nastąpił spadek wewnątrzregionalnego zróżnicowania płac. We wschodniej części kraju podobny proces nie występował.

Abstract

The paper discusses some theoretical aspects of the spatial inequality of wages and presents a comparative analysis of intraregional diversity of wages in Polish regions. The study regards the districts at NUTS-4 level for the years 2004–2014. It was stated that in 7 regions of central and western Poland a decrease of intraregional diversity of wages took place. In the eastern part of Poland such process did not appear.