Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej

Marta Kawa1, Kazimierz Cyran2
1, 2 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski
Kawa, Marta; ORCID: 0000-0002-3023-9085 (Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski)
Cyran, Kazimierz (Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski)
Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej
Consumers’ knowledge as a determinant of purchasing decisions on the organic food market
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 112, s. 63-74

Słowa kluczowe

żywność ekologiczna rolnictwo ekologiczne zachowanie konsumenta wiedza

Key words

organic food organic farming consumer behavior knowledge

Streszczenie

W Polsce żywność ekologiczna cieszy się rosnącym zainteresowaniem konsumentów przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tego rynku. Celem artykułu jest określenie wpływu poziomu wiedzy konsumentów na temat produktów ekologicznych na decyzje zakupowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że stan wiedzy na temat żywności ekologicznej jest nadal zbyt niski. Poziom wiedzy determinuje właściwe określenie cech żywności jakie powinny charakteryzować żywność ekologiczną. Z badań wynika, że konsumenci charakteryzujący się wyższym poziomem wiedzy na temat produktów ekologicznych jako najważniejsze kryterium produktu podają naturalny sposób produkcji, bez dodatków chemicznych oraz przywiązują większą wagę do cech zdrowotnych takich jak wartość odżywcza i świeżość produktów. Ważne są działania zmierzające do podnoszenia poziomu wiedzy i zwiększenia zainteresowania ekologicznymi produktami żywnościowymi.

Abstract

In Poland, a growing consumer interest in organic food is observed, contributing to the development of this market. The aim of this article is to determine the influence of the level of consumer awareness of organic products on the purchasing decisions. The study shows that the state of knowledge about organic food is still too low. The level of knowledge determines appropriate defining the characteristics of organic food. The research shows that consumers characterized by higher level of knowledge on organic products, state that the most important product criterion is a natural way of production, without chemical additives. They pay more attention to health characteristics such as nutritional value and freshness of the products. The efforts to raise the consumers’ awareness and increase their interest in organic food products is also important.