Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki)

Gabriela Łukasik1, Daniel Naczyński2
1, 2 Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Łukasik, Gabriela (Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Naczyński, Daniel (Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki)
The role of capital structure management (elements of the theory, experience, practice)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 112, s. 75-86

Słowa kluczowe

struktura kapitału koszt kapitału wartość przedsiębiorstwa ryzyko finansowe

Key words

capital structure cost of capital company value financial risk

Streszczenie

W strategii finansowej przedsiębiorstwa struktura kapitału odgrywa szczególną rolę, wpływając na stopień podejmowanego ryzyka finansowego. Poszukiwanie najlepszych źródeł finansowania, najbardziej efektywnych możliwości inwestowania, to podstawowe decyzje uczestników rynku finansowego. Stąd ważne jest pytanie, w jakim stopniu zmiany struktury kapitału decydują o wyborach inwestorów i związanej z tym wartości rynkowej spółek. W artykule zaprezentowano podstawowe elementy teorii struktury kapitału z próbą oceny jej wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym.

Abstract

In the company’s financial strategy the capital structure plays a special role influencing the degree of financial risk taken. The search for the best sources of financing, the most effective investment opportunities are the basic decisions of financial market participants. Therefore, it is important to find the answer to the question how the changes of capital structure influence the investors’ choices and the company’s market valuation. The article presents basic elements of the theory of capital structure with an attempt to assess its impact on the market value of companies on Polish capital market.