Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014

Piotr Kułyk1, Mariola Michałowska2
1, 2 Katedra Ekonomii Międzynarodowej , Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej , Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski)
Michałowska, Mariola; ORCID: 0000-0002-6281-5446 (Katedra Ekonomii Międzynarodowej , Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski)
Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014
The status of development of organic farming in Poland in the years 2004–2014
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 17-32

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój rolnictwo ekologiczne konsumpcja zrównoważona żywność pochodząca z upraw ekologicznych żywność konwencjonalna dochody i wydatki gospodarstw domowych

Key words

sustainable development organic farming sustainable consumption foods derived from organic farming conventional foods household income and expenditure of households

Streszczenie

Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym pod wpływem realizacji industrialnych koncepcji rozwoju rolnictwa wywołały istotną zmianę modelu produkcji i konsumpcji i zwrócenie się w większym stopniu w stronę rolnictwa zrównoważonego, opartego na zgodnym połączeniu celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Zachowując właściwe proporcje między tymi podsystemami, dąży się do zapewniania równowagi międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej. Realizacji tych zasad służy m.in. rozwój rolnictwa ekologicznego. Skoncentrowanie się na żywności ekologicznej wydaje się szczególnie istotne wobec rosnącej świadomości konsumentów, dążeniu ich do jak najlepszego zaspokojenia swoich potrzeb poprzez dobór produktów o odpowiednich parametrach odżywczych i zdrowotnych. Produkt ekologiczny stanowi szansę na poprawę konkurencyjności w rolnictwie, zwłaszcza europejskim, umożliwiając racjonalne gospodarowanie zasobami poprzez wdrażanie założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014 na tle przemian zachodzących w krajach UE. Ponadto ukazano strukturę wydatków w polskich gospodarstwach domowych, w tym poziom wydatków przeznaczonych na żywność ekologiczną, na tle krajów o największej konsumpcji na jednego mieszkańca.

Abstract

Processes occurring in the natural environment due to the implementation of industrial concepts of agricultural development led to a significant change of the production and consumption models. The approach shifted to a more balanced one, leading to the sustainable development of agriculture and rural areas based on the combination of social, environmental and economic goals. Whilst ensuring an appropriate balance between these systems, there is an attempt to achieve balance within and between generations. The focus on organic food matches well with these trends and seems particularly important, given growing awareness of consumers and their willingness to best meet their needs through the selection of products with the appropriate nutritional and health parameters. Ecological product provides an opportunity to improve the competitiveness of agriculture, especially in Europe, enabling rational management of resources by implementing the economics of sustainable development. The article presents the status and trends of development of organic farming in Poland in the years 2004–2014. In addition, the structure of expenditure in Polish households is shown, including the level of spending on organic food against the background of the countries with the highest per capita consumption.