Leasing jako forma finansowania majątku przedsiębiorstw rolniczych

Marzena Ganc1, Teresa Domańska2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Domańska, Teresa; ORCID: 0000-0003-0162-036X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Leasing jako forma finansowania majątku przedsiębiorstw rolniczych
Leasing as a form of financing agricultural enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 185-197

Słowa kluczowe

leasing finansowanie przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

leasing financing agricultural enterprises

Streszczenie

Dostęp do finansowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, także rolniczego. Stopień dostępności środków finansowych i warunki, na których rolnicy mogą z nich korzystać jest czynnikiem stymulującym wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. Celem opracowania jest dokonanie oceny zakresu finansowania leasingiem inwestycji w przedsiębiorstwach rolniczych. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących klientów jednej z wiodących firm leasingowych w Polsce. Informacje pozyskano na bazie umów leasingowych zawieranych przez klientów w latach 2003–2010. Do badań zakwalifikowano klientów, którzy w badanym okresie zawarli co najmniej jedną umowę leasingu.

Abstract

The access to financing economic activity is one of the basic conditions of work and development of companies, including the agricultural ones. The availability of funds and conditions under which farmers can use them stimulate their ability to introduce new technological solutions. The aim of the study is to assess the extent of financing lease of investment in agricultural enterprises. The research was based on information which concerns clients of one of the leading leasing companies in Poland. The data comes from lease agreements signed between 2003 and 2010. The study involved clients who have signed at least one lease agreement within that period.