Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów – wyniki badań

Iwona Escher1, Joanna Petrykowska2
1, 2 Katedra Marketingu i Handlu, Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Escher, Iwona (Katedra Marketingu i Handlu, Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Petrykowska, Joanna (Katedra Marketingu i Handlu, Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów – wyniki badań
Organic food in the opinion of young Polish consumers – research results
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 33-44

Słowa kluczowe

żywność ekologiczna rolnictwo ekologiczne młodzi konsumenci zachowania nabywców

Key words

organic food organic farming young consumers consumer behaviour

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie, jak żywność ekologiczną postrzegają młodzi polscy konsumenci – jakie są ich opinie na temat tej żywności oraz jej producentów. Dla realizacji założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu rynkowych zachowań nabywców, rolnictwa ekologicznego i produkowanej w jego warunkach żywności, a także dane pozyskane z badania pierwotnego przeprowadzonego w okresie luty-marzec 2014 r. metodą ankiety audytoryjnej na próbie 617 respondentów (młodych polskich konsumentów).

Abstract

The aim of this paper is to show how organic food is perceived by young Polish consumers – what are their opinions on this kind of food and its producers, what qualities they attribute to it and whether they recognize the differences between organic and conventional food. To achieve the purpose, the literature on consumer behavior, organic farming and food produced under its conditions was analysed. Moreover, primary research was conducted by the authors in February and March 2014 by means of an auditorium survey based on a sample of 617 respondents (young Polish consumers).