Media społecznościowe w procesie komunikacji marek sektora spożywczego

Dominika Kaczorowska-Spychalska
Katedra Marketingu i Logistyki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Kaczorowska-Spychalska, Dominika (Katedra Marketingu i Logistyki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Media społecznościowe w procesie komunikacji marek sektora spożywczego
Social media in the process of communication in food sector brands
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 53-64

Słowa kluczowe

komunikacja social media przemysł spożywczy

Key words

communication social media food industry

Streszczenie

Środowisko hipermedialne zdecydowanie zmieniło w ostatnich latach formę i charakter prowadzonej komunikacji marketingowej. Epoka technologii stała się bowiem czynnikiem prowadzącym do ewolucji współczesnego marketingu i jego narzędzi. Dynamicznie rozwijające się media społecznościowe wydają się być atrakcyjną alternatywą w realizowanej strategii komunikacji. Od jej efektywności zależy bowiem pozycja rynkowa i siła przetargowa współczesnych przedsiębiorstw i marek. W zależności od branży i sektora gospodarki ich rola i zakres wykorzystania są zróżnicowane.

Abstract

In recent years, hypermedia environment has significantly changed both form and character of marketing communication. The era of technology has clearly become a factor that contributes to the evolution of contemporary marketing and its tools. Using social media, which is developing rapidly, seems to be an attractive element of a company’s communication strategy. Effectiveness of the communication has a significant impact on market position and bargaining power of contemporary enterprises and brands. The role and range of using social media are diversified dependent on a sector and type of business.