Ocena informacji zawartych na etykiecie pakowanej wieprzowiny

Małgorzata Kosicka-Gębska1, Jerzy Gębski2, Katarzyna Kwiecińska3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gębski, Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kwiecińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-9540-0212 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ocena informacji zawartych na etykiecie pakowanej wieprzowiny
Assessment of information displayed on labels of packaged pork
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 114, s. 143-155

Słowa kluczowe

etykieta informacja wieprzowina konsument

Key words

label information pork consumer

Streszczenie

Współczesny konsument, decydując się na zakup wieprzowiny, coraz częściej ze względu na własną wygodę oraz bezpieczeństwo, nabywa ją w formie pakowanej. Dokładnej wiedzy o produkcie dostarcza mu własna ocena sensoryczna mięsa związana przede wszystkim z oceną jego barwy oraz etykieta, na której producent zobowiązany jest do przekazania podstawowych, czytelnych i zrozumiałych informacji o produkcie. Jak dowodzą wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w 2012 roku wśród 1325 konsumentów spożywających mięso wieprzowe, dla ponad ½ ogółu populacji informacje zawarte na etykiecie pakowanego mięsa wieprzowego są mało widoczne (mało czytelne) i niezrozumiałe. Stąd też konsumenci oczekują w przyszłości konkretnych zmian, a przede wszystkim związanych z umieszczaniem w widocznym miejscu informacji o terminie przydatności wieprzowiny do spożycia (29,1%), różnicowania wielkości czcionki (26,8%) oraz informacji, że mięso jest wolne od jakichkolwiek składników pochodzących z substancji modyfikowanych genetycznie (19,4%).

Abstract

Modern consumers are increasingly opting to buy pork in packaged form, for their own comfort and safety. Thorough knowledge of the product is derived from two sources. The first is the consumers’ own sensory evaluation of meat, mainly based on its color. The second is the label, on which manufacturer is obliged to provide basic, clear and understandable information about the product, according to the guidelines of the European Parliament of the Regulation (EU) No 1169/2011 of the October 25, 2011, applied in Poland since 13 December 2014. According to the results of quantitative survey conducted in 2012 on 1325 consumers of pork, for more than ½ of the total population the information on the label of packaged pork are barely visible (barely legible) and incomprehensible. Hence, consumers expect in the future concrete changes. First of all, posting in a visible place the information concerning the pork shelf life (29.1%), differentiating the font size (26.8%), and the information that the meat is free of any genetically modified components (19.4%).