Powszechne przekonania dotyczące wybranych zachowań żywieniowych w opinii konsumentów 65+

Agnieszka Rybowska
Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni
Rybowska, Agnieszka (Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni)
Powszechne przekonania dotyczące wybranych zachowań żywieniowych w opinii konsumentów 65+
Common belief on selected food consumption behaviors in the opinion of consumers 65+
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 114, s. 45-55

Słowa kluczowe

starsi konsumenci stereotypy zachowania żywieniowe żywienie

Key words

older consumers stereotypes food consumption behavior nutrition

Streszczenie

Konsumenci podejmując decyzje zakupowe, często kierują się nie aktualną wiedzą, ale zakorzenionymi w ich świadomości przekonaniami, które tej wiedzy przeczą. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu funkcjonujących w społeczeństwie utartych przekonań na zachowania żywieniowe starszych osób. Badania przeprowadzono w grupie 160 seniorów pochodzących z Trójmiasta. Wykazano, iż seniorzy zgadzają się z wieloma stereotypami, a ich zachowania żywieniowe często odpowiadają tymże przekonaniom.

Abstract

Consumers making purchasing decisions are often guided not by the latest knowledge, but rooted in their consciousness beliefs that deny this knowledge. The aim of this study was to determine the effect of common beliefs functioning in society, affecting food consumption behavior of elderly people. The study was conducted in a group of 160 seniors from conurbation of Gdańsk, Gdynia and Sopot. It has been shown that seniors agree with many stereotypes, and their eating behavior often corresponds with their convictions.