Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów

Mariola Grzybowska-Brzezińska1, Małgorzata Grzywińska-Rąpca2
1, 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Grzybowska-Brzezińska, Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów
Organic food attributes that determine consumer choices
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 114, s. 57-68

Słowa kluczowe

żywność ekologiczna atrybuty żywności ekologicznej zachowania konsumenta

Key words

organic food consumer behaviors the attributes of organic food

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Wskazano rodzaje cech ekologicznych produktów żywnościowych, które są walorami tej kategorii żywności. Celem podjętych rozważań była prezentacja problematyki percepcji konsumentów w zakresie walorów żywności ekologicznej i wskazanie tych cech, które decydują o jej wyborze i konsumpcji. W badaniach uwzględniono oceny konsumentów odnoszące się do walorów żywności ekologicznej, a wśród nich uwzględniono kategorie atrybutów technologicznych i rynkowych. W artykule przedstawiono wyniki sondaży, które przeprowadzano w latach 2005, 2010 i 2013 wśród mieszkańców północno-wschodniej Polski. Głównymi atrybutami technologicznymi żywności ekologicznej wskazanymi przez badanych była wartość odżywcza oraz ceniony przez respondentów system produkcji tej żywności, zapewniający ograniczenia w użyciu chemii rolnej. Badani konsumenci w każdym z okresów badań cenili walory sensoryczne żywności ekologicznej i jako główną cechę wskazali naturalny smak. Rynkowe atrybuty żywności ekologicznej, jakie zidentyfikowano w badaniach, to walory zdrowotne, miejsce zakupu, logo producenta i cena. W atrybutach żywności ekologicznej eksponowane były również cechy społeczne tych produktów.

Abstract

The aim of the research was to identify factors influencing consumer perception of organic food quality. The research concerned the consumers’ assessment of certain attributes (technological and market ones) of organic food products. The surveys were carried out in 2005, 2010, and 2013 among the inhabitants of northeast Poland. The main technological attributes indicated by the respondents were the nutrition value of the food and highly valued way of its production, ensuring limited use of fertilizers, pesticides, and other chemicals. In all analyzed periods the respondents valued sensory features of organic food, especially its natural taste. Market attributes of organic food that were identified during the study are the following: health values, place of purchase, producer’s logo, and price. Among the attributes of the organic products also their social features were presented.