Wybory produktów żywnościowych przez dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian regulacji prawnych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych w szkołach

Dominika Głąbska1, Monika Borowska2, Dominika Guzek3
1, 2 Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 3 Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Głąbska, Dominika (Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Borowska, Monika (Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Guzek, Dominika (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybory produktów żywnościowych przez dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian regulacji prawnych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych w szkołach
Food products choices made by schoolchildren in the context of changes of the legal regulations associated with selling food products in schools
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 151-161

Słowa kluczowe

wybory produktów żywnościowych dzieci masa ciała słodycze woda

Key words

food products choices school children body mass sweet products water

Streszczenie

Celem badania była analiza wyboru produktów żywnościowych, dokonywanych przez dzieci w wieku szkolnym w zależności od masy ciała. W badaniu udział wzięło 75 dziewcząt i 49 chłopców (10–13 lat), podzielonych na grupy zależne od położenia wskaźnika masy ciała (BMI) w siatkach centylowych. Dzieci zostały zapytane o samodzielnie kupowane produkty spożywcze. Do najczęściej kupowanych przez nie produktów spożywczych zaliczyć należy słodycze, ale kupowanie cukierków respondenci z prawidłową masą ciała deklarowali rzadziej niż ci z dużą lub małą wartością BMI. Dzieci z dużą masą ciała najrzadziej kupowały wody, ale równocześnie najczęściej chipsy, wędliny i dania garmażeryjne. Stwierdzono, że wybór produktów spożywczych jest związany z ich masą ciała. Wskazano, że konieczna jest nie tylko prawna regulacja asortymentu sklepików szkolnych, ale również edukacja.

Abstract

The aim of the study was to analyze the food choices made by schoolchildren, depending on their body mass. In the study participated 75 girls and 49 boys aged 10–13, who were divided into groups characterized by various body mass index (BMI) in comparison with child growth standards. The children were asked about food products bought on their own. Among the most frequently bought foods were sweet products, but buying sweets was less commonly declared by those with proper body mass than by those with high and low BMI. High body mass children least commonly bought water, but simultaneously – most commonly chips, cold cuts and ready-to-cook meals. It was stated that food choices are associated with body mass. It was indicated that not only legal regulation of assortment of food products available in schools is needed, but education as well.