Ocena skutków zmian dotyczących stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy

Marian Podstawka1, Agnieszka Deresz2
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Urząd Skarbowy w Siedlcach
Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Deresz, Agnieszka (Urząd Skarbowy w Siedlcach)
Ocena skutków zmian dotyczących stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy
The evaluation of the results of changes in applying tax deductible expenses by artists, academic workers and journalists
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 5-21

Słowa kluczowe

podatek dochodowy od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodów prawa autorskie i prawa pokrewne

Key words

personal income tax 50% income costs copyrights and related rights

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono ocenę skutków zmian stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, które polegały na wprowadzeniu od 1 stycznia 2013 roku limitu kwotowego 42 764 zł. Realizacji celu opracowania posłużono się: (1) analizą danych pochodzących z opracowań Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2012–2013, jak również analizą danych z systemu POLTAX Urzędu Skarbowego w Siedlcach dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2012–2015 oraz (2) komentarzem do wprowadzonych zmian stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy. Po przeprowadzonej analizie oraz rozważaniach stwierdzono, że przedmiotowe zmiany dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów przez omawianą grupę podatników ograniczają ich dochody i działają antymotywacyjnie na ich aktywność zawodową.

Abstract

The paper contains of evaluation of the results of changes in applying tax deductible expenses by artists, academic workers and journalists as copyrights and related rights-holders resulting from the limit of 42,764 PLN introduced on 1 January 2013. The research was based on: (i) the analysis of data from the Ministry of Finance regarding personal income tax settlement in 2012–2013, as well as the analysis of the data from POLTAX system from Urząd Skarbowy w Siedlcach (eng. Tax Office in Siedlce) regarding personal income tax settlement in 2012–2015 and (ii) the commentary of artists, academic workers and journalists regarding the abovementioned changes. The analysis indicated that changes in applying tax deductible revenues by the group of taxpayers in question hinders their revenues and has an anti-motivational influence on their professional activity.