Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Leonard Smolarski
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
Smolarski, Leonard (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie)
Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych
The level of direct payments versus production, costs and profitability of individual farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 71-89

Słowa kluczowe

dopłaty bezpośrednie produkcja rolnicza koszty gospodarstwa rolne

Key words

direct payments agricultural production costs farms

Streszczenie

W opracowaniu określono wpływ dopłat bezpośrednich na produkcję, koszty i dochodowość działalności w gospodarstwach rolniczych. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolne z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie PL-FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005–2008. Przeprowadzone badania wykazały, że największe wartości produkcji ogółem uzyskiwały gospodarstwa z grupy o najwyższym poziomie dopłat bezpośrednich. W gospodarstwach największych pod względem obszarowym wraz ze wzrostem dopłat bezpośrednich zwiększał się udział produkcji roślinnej w strukturze produkcji ogółem. Dopłaty bezpośrednie przyczyniały się do wprowadzania zmian w zakresie kierunku i struktury produkcji gospodarstw indywidualnych, a w okresach o niekorzystnej koniunkturze dla produkcji rolniczej stabilizowały dochody gospodarstw rolnych.

Abstract

The paper aims to determine the impact of direct payments on the production, costs and profitability of individual farms. Our research on individual farms (participating in the EU-FADN) was carried out in Silesian region (for years 2005– –2008). Our studies indicated that the highest total production was achieved on farms in the group with the highest level of direct payments. In the group of the largest farms (in terms of the area) the share of plant production in the structure of total production increased with then rise of direct payments. Direct payments influenced the changes in the direction and structure of agricultural production in the farms. They also stabilized farm incomes in periods of unfavorable economic conditions for agricultural production.