Specyfika prosumpcji jako zmiany w zachowaniach rynkowych nabywców finalnych ze względu na miejsce ich zamieszkania

Anna Iwanicka
Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Iwanicka, Anna (Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Specyfika prosumpcji jako zmiany w zachowaniach rynkowych nabywców finalnych ze względu na miejsce ich zamieszkania
The specificity of prosumption as a trend in market behaviour of contemporary final purchasers
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 117, s. 107-121

Słowa kluczowe

prosumpcja zachowania rynkowe nabywca finalny miejsce zamieszkania

Key words

prosumption market behaviours final purchaser place of residence

Streszczenie

Artykuł ten jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. W części teoretycznej przedstawiono specyfikę zachowań rynkowych współczesnych nabywców finalnych. Celem badawczym opracowania było dokonanie analizy porównawczej dwóch segmentów respondentów wyodrębnionych na podstawie kryterium miejsca zamieszkania pod kątem podejmowanych przez nich form aktywności prosumpcyjnej. Nie potwierdzono hipotezy badawczej, iż miejsce zamieszkania nabywców różnicuje ich aktywność prosumpcyjną.

Abstract

The article is theoretical and empirical in nature. The theoretical part presents the specificity of market behaviours of contemporary final purchasers. The research aim was a comparative analysis of the two segments representing respondents identified on the basis of their place of residence. Prosumptive activity of the respondents was analysed. The research hypothesis that respondents’ place of residence diversifies their prosumptive activity was not confirmed.