Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego

Tomasz Siudek1, Katarzyna Drabarczyk2, Aleksandra Jakubiec3
1, 2 Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 3 Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631 (Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409 (Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jakubiec, Aleksandra (Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego
Economic development of the counties and subregions of Masovian province
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 117, s. 33-46

Słowa kluczowe

rozwój gospodarczy powiaty województwo mazowieckie

Key words

economic development counties Masovian district

Streszczenie

Głównym celem pracy było określenie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów i podregionów województwa mazowieckiego w latach 2005 i 2014. W pracy zastosowano miernik rozwoju Hellwiga. Z uzyskanych danych wynika, że najbardziej rozwiniętymi powiatami były miasta na prawach powiatów, a najmniej rozwiniętymi powiaty ziemskie położone w południowej części województwa mazowieckiego. Najbardziej rozwinięte były podregiony warszawskie, a najmniej podregiony ciechanowski i radomski.

Abstract

The main aim of this study was to determine the level of economic development of the counties and subregions of Masovian province in the years 2005 and 2014. The study used Hellwig measure of development. The obtained data show that the most developed counties were the cities at county rank, and the least developed were land counties in the southern part of the Mazovia province. The most developed were Warsaw subregions, and the least Radom and Ciechanów subregions.