Ewaluacja sytuacji finansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych w latach 2004–2014

Anna Misztal
Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Uniwersytet Łódzki
Misztal, Anna (Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Uniwersytet Łódzki)
Ewaluacja sytuacji finansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych w latach 2004–2014
Evaluation of the financial and assets situation of Polish farms in 2004–2014
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 117, s. 47-59

Słowa kluczowe

gospodarstwa rolne sytuacja finansowo-majątkowa

Key words

farms financial and property situation

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu jest ocena rozwoju sytuacji finansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych. Początkowe rozważania poświęcono teoretycznym zagadnieniom związanym z gospodarstwami rolnymi oraz czynnikami wpływającymi na ich bieżącą sytuację finansowo-majątkową i rozwój. Właściwą część opracowania poświęcono empirycznej weryfikacji hipotezy głównej. Wyznaczono wskaźniki analityczne i syntetyczne dla gospodarstw rolnych, a następnie wysnuto wnioski końcowe.

Abstract

The main aim of this article is to show the development of the financial and assets situation of Polish farms. Initial reflections were devoted to theoretical issues related to agricultural holdings and factors influencing their current financial and wealth situation and development. The actual part of the study was devoted to the empirical verification of the main hypothesis. Analytical and synthetic indicators for agricultural holdings were determined and the final conclusions were drawn.