Akceptacja nowych trendów konsumenckich w pokoleniach X i Y – analiza porównawcza

Aleksandra Burgiel1, Izabela Sowa2
1, 2 Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Burgiel, Aleksandra (Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Sowa, Izabela (Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Akceptacja nowych trendów konsumenckich w pokoleniach X i Y – analiza porównawcza
New consumer trends adoption by generations X and Y – comparative analysis
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 117, s. 61-74

Słowa kluczowe

kohorty pokoleniowe zachowania konsumentów konsumpcja wspólna prosumpcja showrooming inteligencja zbiorowa

Key words

generational cohorts consumer behavior prosumption collaborative consumption showrooming collective intelligence

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących akceptacji wybranych trendów konsumenckich przez przedstawicieli generacji X i Y. Prowadzone analizy dotyczyły następujących trendów: prosumpcji, konsumpcji wspólnej (ang. collaborative consumption), konsumowania bez posiadania (ang. non-ownership consumption), showrooming’u oraz zbiorowej inteligencji (ang. collective intelligence). Przeanalizowano i porównano częstotliwości realizacji wybranych zachowań reprezentujących wyżej wymienione trendy i podjęto próbę ustalenia, czy badane pokolenia różnią się pod względem stopnia ich akceptacji. Badania bezpośrednie, będące podstawą analiz, przeprowadzono wśród 576 reprezentantów generacji X i 719 przedstawicieli pokolenia Y, za pomocą ankiety internetowej. Ich wyniki potwierdzają istnienie istotnych różnic pomiędzy konsumentami z różnych pokoleń.

Abstract

The paper presents survey results regarding adoption of selected consumer trends (i.e. prosumption, collaborative consumption, non-ownership consumption, showrooming, and collective intelligence use and creation) by members of generations X and Y. We analyze and compare the frequency of certain behaviors representing the aforementioned trends and make an attempt to establish whether the two generations vary with reference to these trends adoption. The data collected from 576 generation X and 719 generation Y representatives via online survey confirm that there are significant dissimilarities between consumers of different age.