Percepcja informacji żywieniowej jako elementu wpływającego na zachowania konsumentów w zakładach gastronomicznych

Hanna Górska-Warsewicz1, Iwona Kowalczuk2, Dagmara Stangierska3, Monika Świątkowska4, Anna Zubrzycka5
1, 2, 3, 4, 5 Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Górska-Warsewicz, Hanna (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kowalczuk, Iwona (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Stangierska, Dagmara; ORCID: 0000-0002-8104-0527 (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Świątkowska, Monika (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zubrzycka, Anna (Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Percepcja informacji żywieniowej jako elementu wpływającego na zachowania konsumentów w zakładach gastronomicznych
Evaluation of nutritional information as an element influencing consumer behavior in gastronomy services
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 117, s. 93-106

Słowa kluczowe

informacja żywieniowa personel pierwszego kontaktu zachowania konsumentów

Key words

nutritional information frontline staff consumer behavior

Streszczenie

Celem opracowania była ocena percepcji informacji żywieniowej przekazywanej przez personel pierwszego kontaktu jako element wpływający na zachowania konsumentów w zakładach gastronomicznych. Badania przeprowadzono w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Konsument na rynku usług gastronomicznych”, nr 507-30-102-M00094-99, realizowanego w Zakładzie Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Badanie ilościowe na próbie 403 osób z wykorzystaniem doboru celowego przeprowadzono w czerwcu 2016 roku. Przyjęto kryteria wiek (od 18 do 35 lat), zamieszkiwanie w dużych miastach oraz fakt korzystania z usług lokali gastronomicznych.

Abstract

The aim of this study was the evaluation of nutritional information provided by frontline staff as an element influencing consumer behavior in gastronomy services. The empirical research was conducted under the project “The consumer in the market of catering services”, number 507-30-102-M00094-99, realized in the Chair of Gastronomy and Hospitality Management in the Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Quantitative research on the sample of 403 persons using purposive sampling were conducted in June 2016. The criteria of age (18–35), living in large cities as well as the fact of eating out.