Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce

Dorota Komorowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Komorowska, Dorota; ORCID: 0000-0002-9881-7785 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce
Production and economic results of the selected types of farms in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 118, s. 31-40

Słowa kluczowe

produkcja rolnicza wyniki produkcji rolniczej efektywność gospodarstw rolnych

Key words

agricultural production results of agricultural production effectiveness of farms

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w wybranych typach gospodarstw rolnych, które należą do najbardziej licznych grup gospodarstw specjalistycznych w Polsce, czyli gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, specjalizujących się w produkcji mleka oraz produkcji żywca wieprzowego. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki analiz wskazują na znacznie wyższy poziom wyników produkcyjnych i produktywności zasobów w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w związku z dużym udziałem pasz z zakupu w żywieniu zwierząt, co warunkowało relatywnie dużą skalę produkcji. Dochodowość zasobów ukształtowała się na najwyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, ponieważ gospodarstwa mleczne uzyskały największe dochody.

Abstract

The aim of the study is to evaluate the results of management of production resources in selected types of farms, which belong to the most numerous specialized farms in Poland, i.e. farms oriented to plant production, specializing in milk production and pig production. The results of the analysis show that productions results and resource productivity are significantly higher in pig production farms due to the large share of feed purchased, which enabled a relatively large scale of production. At the same time, the economics efficiency of the resources was at the highest level in farms aimed at milk production, as dairy farms had the highest income.