Risk financing choices of Polish companies – survey results

Monika Wieczorek-Kosmala
Department of Corporate Finanse and Insurance, University of Economics in Katowice
Wieczorek-Kosmala, Monika; ORCID: 0000-0002-7048-0172 (Department of Corporate Finanse and Insurance, University of Economics in Katowice)
Risk financing choices of Polish companies – survey results
Wybór metod finansowania ryzyka w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań ankietowych
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 118, s. 55-68

Słowa kluczowe

risk management risk financing corporate finance financial decision-making retention insurance

Key words

zarządzanie ryzykiem finansowanie ryzyka finanse przedsiębiorstw podejmowanie decyzji finansowych retencja ubezpieczenie

Streszczenie

The paper presents and discusses the results of the survey which aimed at examining the choices of risk financing methods in Polish non-financial companies. The basic alternatives in risk financing are risk retention and insurance risk transfer. Risk financing decisions remain related to corporate financial decision-making process (due to the impact on the cost of capital and value creation). The paper discusses the obtained survey results in three decisive contexts (situations): risk retention and transfer as the alternatives, financial constraints of risk retention and financial constraints of risk transfer. It was found that the surveyed companies have showed the preference of risk transfer and these preferences were related to their size.

Abstract

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych, których celem było zbadanie zastosowania metod finansowania ryzyka w przedsiębiorstwach. Retencja ryzyka i ubezpieczenie często są przedstawiane w literaturze jako skrajne alternatywy w obrębie możliwości finansowania ryzyka. Finansowanie ryzyka jest ważnym elementem decyzji finansowych przedsiębiorstwa, wpływającym również na efektywność jego działania (przez kategorię kosztu kapitału). Badania ankietowe przeprowadzono na próbie polskich przedsiębiorstw niefinansowych. Artykuł odnosi się do wyników tych badań w obszarze trzech sytuacji decyzyjnych: wyboru między retencją a ubezpieczeniem (jako alternatywami), finansowych ograniczeń dla zastosowania retencji oraz finansowych ograniczeń dla zastosowania transferu. Wyniki badań wskazują, że badane przedsiębiorstwa preferowały ubezpieczenie, co miało słaby (ale istotny statystycznie) związek z ich wielkością.