Towards a green enterprise

Katarzyna Żak
Department of Enterprise Management, University of Economics in Katowice
Żak, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-9212-7206 (Department of Enterprise Management, University of Economics in Katowice)
Towards a green enterprise
W kierunku tworzenia zielonego przedsiębiorstwa
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 118, s. 69-80

Słowa kluczowe

sustainable development corporate social responsibility green enterprise

Key words

zrównoważony rozwój społeczna odpowiedzialność biznesu zielone przedsiębiorstwo

Streszczenie

The article presents a brief outline of the evolution in pro-ecological attitudes both in macro- and microeconomic terms. As a result, two major business models of a modern enterprise that recognise ecological responsibility as a priority for business activity are identified. The discussion also contains the synthetic analysis of the “Global Green Ranking 2016” and the presentation of its leaders.

Abstract

W artykule przedstawiono krótki zarys ewolucji w postawach proekologicznych, zarówno w ujęciu makro-, jaki i mikroekonomicznym. Wskazano dwa główne modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa, które uznają odpowiedzialność ekologiczną za jeden z priorytetów działania na rynku. Uzupełnieniem tych rozważań jest syntetyczna analiza i ocena liderów „Global Green Ranking 2016”.